Kada bi ste nekoga pitali, šta je požar, dobili bi ste različite odgovore, a za potrebe ovoga teksta izdvojićemo dve definicije. Prva je iz Wikipedije i ona kaže: požar je nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote,
dok je druga iz Zakona o zaštiti požara “Službeni glasnik RS”, broj 111/2009 u kojoj se navodi da je požar proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina.
Čovek se od pamtiveka štitio od požara i činio sve da ih bolje razume i na što efikasniji način ugasi, a najpre spreči njihovo pojavljivanje.
Počeci organizovane zaštite od požara u Srbiji vezuju se za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, odnosno za donošenje Uredbe protiv požara 1834. godine. Od tog vremena zaštita od požara razvijala se u skladu sa različitim oblicima državnog uređenja i u kontinuitetu sve do danas.

Zaštita od požara u većim privrednim sistemima i kod pravnih lica dobro je funkcionisala sve dok ubrzan proces privatizacije i vlasničke transformacije pravnih lica nije uticao na realizaciju planova zaštite od požara u opštinama i preduzećima, što je dovelo do toga da se poslednjih godina sprovode samo osnovne mere zaštite.
U Strategiji zaštite od požara za period 2012 – 2017. godine u „Službenom glasniku RS“ , br. 21/2012. godine ocenjeno je da je stanje u oblasti zaštite od požara nezadovoljavajuće i konstantovano da je sistem zaštite od požara potrebno unaprediti angažovanjem svih subjekata zaštite od požara, kroz razmenu informacija od značaja i usklađivanje aktivnosti radi pravovremene zaštite od požara.

Najvažniji uočeni problemi u oblasti zaštite od požara: mnogi objekti su izgrađeni u blizini stambenih zona, bez zaštitnih pojaseva u odnosu na objekte u blizini, sa malim skladišnim prostorima i neadekvatnim pristupom za vatrogasna vozila; saobraćajna infrastruktura je nezadovoljavajuća; municija, eksploziv, eksplozivne materije, kao i hemikalije i opasni otpad, nepravilno se skladište . Nedovoljna je pripremljenost subjekata zaštite od požara za sprovođenje preventivnih mera; pristup većini višespratnih stambenih zgrada i velikim kompleksima šuma je otežan ili nemoguć usled nedovoljne putne mreže; električne i dimovodne instalacije ,nepropisno se održavaju, oštećuje se i otuđuje oprema i sredstva za gašenje; nelegalan promet pirotehničkih sredstava.
Nerazminiran deo teritorije Republike Srbije od kasetne municije posebna je opasnost; lociranje, otkopavanje, deaktiviranje i vađenje avionskih bombi – raketa; problem raznih vrsta neeksplodiranih ubojitih sredstava; sistem meteoroloških osmatranja u šumskim područjima, kao i metodologija za prognozu indeksa opasnosti od pojave šumskih požara neadekvatna je i potrebno je njeno unapredjenje, dok planovi za upravljanje rizikom ne postoje; kapacitet javne vodovodne mreže je nezadovoljavajući; pojačana bezbednost naftovoda, gasovoda, dalekovoda i rezervoara zapaljivih materija zbog mogućnosti jakih oštećenja kao posledice zemljotresa; zdravstveni sistem je potrebno proceduralno urediti u ovoj oblasti, popuniti ljudstvom, opremiti medikamentima i sanitetskim materijalom za pružanje hitne medicinske pomoći u slučajevima požara, kao i adekvatnom opremom i vozilima, proporcionalno u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije..

Bezbednosna kultura građana je nedovoljna, nerešeni imovinsko-pravni odnosi vlasništva šuma i neažurnosti katastarskih podataka uzrokuju da se ne zna pravi vlasnik šuma.
Posebnu teškoću predstavlja komunikacija sa vlasnicima šuma, imajući u vidu da su, saglasno propisima, dužni sami da štite svoju imovinu; nedovoljna popuna vatrogasno-spasilačkih jedinica kvalitetnim, stručnim i psihofizičkim osposobljenim ljudskim resursima za obavljanje poslova zaštite, uključujući i angažovanje osoba sa invaliditetom; broj vatrogasaca – spasilaca je ispod evropskih standarda; neusklađenost opisa radnih mesta u skladu sa zahtevima posla; oprema i vozila, posebno ona koja su neophodna za tehničke intervencije sa opasnim materijama, ne pokrivaju adekvatno teritoriju Republike Srbije.
Milisav PAJEVIĆ

Požar pratilac čoveka kroz istoriju i vreme , 1 strana

Požar pratilac čoveka kroz istoriju i vreme, 2. stranai