Sve češće možete čuti da postoje porezi u oblasti životne sredine, pa ćemo pokušati da razjasnimo ovaj pojam.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Porezi u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima koji za cilj imaju uticaj na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

Račun poreza u oblasti životne sredine predstavlja osnovu za prikupljanje statističkih podataka o prihodima od poreza u oblasti životne sredine sa stanovištva poreskih obveznika, subjekata koji plaćaju poreze.

Subjekti koji plaćaju poreze su domaćinstva i proizvođačke jedinice.

Domaćinstva, u sistemu nacionalnih računa, imaju dvostruku funkciju: kao potrošači i kao proizvođači dobara i usluga.
Za potrebe obračuna poreza u oblasti životne sredine domaćinstva se smatraju potrošačkim jedinicama.

EKONEC klub čitalaca

Proizvođačke jedinice su institucionalne jedinice koje se bave proizvodnjom dobara i usluga.

Postoje četri vrste poreza u oblasti životne sredine i to:

1.Energetski porezi (uključujući gorivo za saobraćaj) obuhvataju poreze na energetsku proizvodnju i na energetske proizvode koji se koriste za stacionarne svrhe i svrhe saobraćaja. Porezi na biogoriva i na ostale oblike energije iz obnovljivih izvora uključeni su ovde, kao i porezi na zalihe energetskih proizvoda.

2.Porezi u oblasti saobraćaja (isključujući gorivo za saobraćaj) odnose se pretežno na poreze u vezi sa vlasništvom i upotrebom motornih vozila. Obuhvaćeni su i porezi na ostala saobraćajna sredstva (npr. vazduhoplovi, plovila i sl.) i saobraćajne usluge. Mogu se odnositi i na „jednokratne“ poreze u vezi sa uvozom, prodajom opreme i slično.

3.Porezi na zagađenje obuhvataju poreze na procenjene/izmerene emisije u vazduh i vodu, menadžment čvrstog otpada i buku i sl. Izuzetak predstavlja CO2 porez (na CO2 emisije), koji je obuhvaćen kategorijom energetski porezi.

4.Porezi na korišćenje prirodnih resursa obuhvataju poreze na ekstrakciju/upotrebu prirodnih resursa (vode, šume, flora i fauna), koja dovodi do takozvanog trošenja prirodnih resursa.

Kako navodi „Eko bilten 2019“ nacionalna lista poreza predstavlja polaznu osnovu za obračun prihoda od ovih poreza.


U Republici Srbiji ovaj račun je metodološki usklađen sa Uredbom (EU) broj 691/2011 i Evrostatovim Uputstvom za izradu računa poreza u oblasti životne sredine (Environmental taxes, a statistical guide). Prikazivanje ovih podataka kod nas je usklađeno sa sistemom nacionalnih računa i metodologijom „Evropski sistem računa“ (ESA).

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Vlada Republike Srbije usvojila je prekjuče na sednici četiri predloga zakona iz oblasti energetike i rudarstva, kao pravni okvir koji će omogućiti nove investicije i usmeravanje Srbije ka zelenoj energetici i zelenoj ekonomiji.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Vlada je usvojila Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, čiji je cilj ostvarivanje ušteda energije, sigurnost snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa.

Ovaj zakon, između ostalog, predviđa uspostavljanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti.

Uspostavljanje te uprave omogućiće i da se u cilju povećanja energetske efikasnosti privuku i bespovratna sredstva EU, kao i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, a posebno je značajno to što će sredstva biti dostupna i građanima.

EKONEC klub čitalaca

Na sednici je usvojen Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji treba da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

Primenom zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

Između ostalog, novi zakon uvodi tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU.

Novi sistem podsticaja će proizvođače izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu, uz obezbeđivanje stabilnog i predvidivog zakonskog okvira za investitore.

Uvodi se institut kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da višak isporuče u mrežu i umanje račun za utrošenu električnu energiju.

EKONEC klub čitalaca

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji će omogućiti da se ova oblast uskladi sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Izmenama postojećeg zakona obezbediće se sigurnost isporuke i snabdevanje energijom i energentima Republike Srbije, zaštita interesa svih učesnika na tržištu, kao i povećanje konkurencije.

Istovremeno, biće stvoreni uslovi za dalji razvoj i funkcionisanje organizovanog tržišta električne energije, za unapređenje transparentnosti i zaštitu konkurencije i nediskriminatornog ponašanja.

Takođe, izmenama zakona uvodi se, između ostalog, pojam energetski ugroženog kupca toplotne energije.

EKONEC klub čitalaca

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uslovi za efikasnije upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo, odnosno povećanje učešća rudarskog sektora u BDP-u.

Zakon predviđa skraćenje određenih procedura i vremena dobijanja odobrenja za istraživanje i stvara zakonski osnov za uspostavljanje eRudarstva u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.
Izvor: Vlada Republike Srbije

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici u Srbiji imaju obavezu da do 31. marta pošalju lokalnom registru izvora zagađivanja podatke za prethodnu godinu, a kazne idu do milion dinara, kako piše Balkangreenenergynews.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Advokatska kancelarija Tasić je upozorila na različitu praksu među jedinicama lokalnih samouprava u Srbiji po pitanju tumačenja Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji za vrste načine i rokove prikupljanja podataka. Privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici moraju da do 31. marta pošalju lokalnom registru izvora zagađivanja podatke za prethodnu godinu.

U navedenom podzakonskom aktu popisane su delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje nadležnom registru, a kazne za nedostavljanje relevantnih podataka, po Zakonu o zaštiti životne sredine, iznose između pola miliona i milion dinara.

EKONEC klub čitalaca

Na osnovu pozitivnih propisa sledi da podatke moraju da dostave jedino privredni subjekti koji emituju zagađujuće materije. Ipak, advokatska kancelarija je ukazala na to da pravna lica treba da provere u jedinici lokalne samouprave da li su dužna da je obaveste, budući da opštine različito tumače obavezu.

Neki sekretarijati za zaštitu životne sredine zahtevaju dostavljanje obaveštenja i od privrednih subjekata koji nisu zagađivači, da bi konstatovali da li obveznici vršenjem svoje delatnosti emituju zagađujuće materije, saopšteno je.

Lokalnim registrima izvora zagađivanja treba dostaviti obrasce u papirnoj formi ukoričene u jedinstven dokument koji je potpisalo i overilo odgovorno lice i elektronski ili na kompakt disku, bez potpisa i overe, kažu u kancelariji Tasić i pozivaju pravna lica da provere praksu u svojoj opštini ili gradu.

Neujednačenost je tako prošle godine uočena i u kategorizaciji pravnih lica za naplatu eko-takse.
Izvor: Balkangreenenergynews

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Odbranimo reke Stare planine i Pravo na vodu pozivaju sve organizacije i inicijative za zaštitu životne sredine da zajedno usaglasimo zahteve protesta koji će se održati 10. aprila.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Želimo da ovo bude zajednički protest i da se u njegovim zahtevima ogleda jedinstvo naših borbi u svim segmentima zaštite životne sredine. Znajući da imate šta da doprinesete, otvaramo demokratski proces u dve faze:

  1. Prikupljanje predloga zahteva do 1. aprila i odmah potom njihova artikulacija u tekst
    Uslov za prisustvo sastanku je popunjavanje online upitnika je ovde.

2. Javni sastanak-skupština svih koji su doprineli na kojoj se usaglašava tekst i finalno usvajanje zahteva.

Sastanak će se održati u nedelju 4. aprila u 19 časova na Zoom platformi i biće prenošen uživo na Facebook-u, radi transparentnosti procesa.

Zbog efikasnosti sastanka, svaka organizacija i inicijativa delegira najviše dve osobe koje će je predstavljati.

Tehničke detalje za uključenje ćemo vam poslati 2. aprila na kontakt mejl koji ostavite u formularu.

Izvor: Odbranimo reke Stare planine

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Svakodnevno smo u dodiru sa različitim hemikalijama. Po definiciji hemikalija je bilo koji element, hemijsko jedinjenje ili smeša njihovih elemenata i/ili jedinjenja.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Opasne hemikalije su prema stepenu toksičnosti podeljene na pet klasa: klasa A – kancerogene, mutagene i toksične po reprodukciju (CMR), klasa B – hronično toksične, klasa C – veoma toksične, klasa D – toksične, i klasa E – štetne.


Кancerogena hemikalija je hemikalija koja, ako se udiše, proguta ili prodre kroz kožu, može da izazove rak ili poveća mogućnost njegovog nastanka.


Mutagena hemikalija je hemikalija koja, ako se udiše, proguta ili apsorbuje kroz kožu, može da izazove nasledne genetske promene ili poveća mogućnost njihovog nastanka. Hemikalija toksična po reprodukciju jeste hemikalija koja, ako se udiše, proguta ili apsorbuje kroz kožu, može da izazove nenasledne štetne efekte kod potomstva i/ili oslabi muške ili ženske reproduktivne funkcije, odnosno da oslabi njihovu sposobnost ili da poveća mogućnost njihovog nastanka.


Hemikalija koja izaziva senzibilizaciju je hemikalija koja, ako se udiše ili prodire kroz kožu, može da izazove reakciju preosetljivosti, a duže izlaganje toj hemikaliji može da izazove karakteristične štetne efekte.


Veoma toksična hemikalija je hemikalija koja u veoma malim količinama, ako se udiše, proguta ili apsorbuje kroz kožu, izaziva smrt, akutno ili hronično oštećenje zdravlja.


Toksična hemikalija je hemikalija koja u malim količinama, ako se udiše, proguta ili apsorbuje kroz kožu, izaziva smrt, akutno ili hronično oštećenje zdravlja. Štetna hemikalija je hemikalija koja, ako se udiše,
proguta ili apsorbuje kroz kožu, izaziva smrt, akutno ili hronično oštećenje zdravlja.

Inače, po navodima iz publikacije „Eko bilten 2019“ podaci za kompleksno statističko istraživanje o opasnim hemikalijama u Srbiji se prikupljaju redovnim statističkim istraživanjem o potrošnji opasnih hemikalija, a podaci koji se odnose na proizvodnju i uvoz/izvoz opasnih hemikalija preuzimaju se iz postojeće statističke dokumentacije.


Lista opasnih hemikalija sastavlja se na osnovu svojstava hemikalija koje utiču na život i zdravlje ljudi, u skladu sa Uredbom (EC) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija (REACH –Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).

Izveštajne jedinice za ova istraživanja su poslovni subjekti sa 10 i više zaposlenih, koji se prema КD nalaze u sektorima: rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom i snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama.

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

U Bujanovcu je završen projekat pod nazivom „Uradimo danas!“ koji je u periodu od septembra 2020. do januara 2021. godine realizovalo Ekološko društvo „Bujanovac“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad u Bujanovcu, a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Opštine Bujanovac.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

U projektu je učestvovalo osam samohranih majki od kojih su četiri korisnice usluga Centra za socijalni rad u Bujanovcu, po preporuci saradnice ove ustanove – Mirlinde Ajeti.

Projekat je imao za cilj obuku samohranih majki za šivenje kako bi se produžio vek nekih odevnih predmeta i ostalo više novca u kućnom budžetu za neke druge potrebe. U okviru projekta, osim kursa šivenja, bio je organizovan i početni kurs nemačkog jezika za decu učesnica na projektu. Ukupno je šestoro dece pratilo ovaj kurs.


Svečani početak projekta, koji se odigrao 15.10. 020. godine, pratila je Regionalna Radiotelevizija Vranje sa Redakcijom u Bujanovcu.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca


U toku projekta održano je 20 radionica na kojima su učesnice učile osnove krojenja, fircanja i rada na industrijskoj mašini „Juki“. Radionice su održavane u iznajmljenoj prostoriji u okviru stambenog porodičnog objekta u Bujanovcu utrorkom i četvrtkom od 15:00 – 17:00 časova, kao i svake subote od 12:00-15:00časova. Na radionice su dolazile 2 do 4 učesnice iz bezbednosnih razloga.


Industrijsku šivaću mašinu „Juki“ ustupila je Kompanija „YUMCO“ AD iz Vranja, a transport je obezbedila Fabrika mineralne vode i sokova „BIVODA“ A.D. iz Rakovca kod Bujanovca. Kompanija „YUMCO“ A.D. iz Vranja obezbedila je svoje stručnjake – direktora Nebоjšu Kostića i majstora Stanišu Anđelkovića za povremene popravke šivaće mašine a i za neke posebne operacije na mašini kao što su uglasti i talasasti štepovi, pravi i kosi štepovi i slično.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Tekstil za šivenje obezbedila je Robna kuća „Rinor“ iz Bujanovca, a i same polaznice su donosile neke svoje odevne predmete koji su mogli da se poprave ili preprave i promene namenu.
Sašiveno je 78 jednoslojnih i dvoslojnih maski koje su polaznice ponele svojim članovima porodice i prijateljima. Takođe je sašiveno 25 mašni za dugu kosu, kao i nekoliko „harmonika“ torbica od starih farmerica.


Šestoro dece je pratilo 20 dvočasa na početnom kursu nemačkog jezika. Literatura koja je korišćena nosila je naziv „Nemački kao strani jezik“ „Internacionalni Korak“ Novo A1 („Deutsch als Fremdsprache“ „Schritte International“ Niveau A1), izdavača Hueber. Deca su pratila nastavu preko Viber-a, redovno su pisala domaće zadatke i aktivno učestvovala na časovima.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca


Na kraju projekta učesnicima su pojedinačno uručene zahvalnice za učešće na projektu i napisane su preporuke za eventualno zapošljavanje kod budućeg poslodavca.

Iz bezbednosnih razloga zbog opasnosti od obolevanja od bolesti COVID-19 izbegnuto je okupljanje svih učesnica na jednom mestu, već su zahvalnice i preporuke uručene u sedištu Udruženja pojedinačno svakoj učesnici projekta.


EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Ekološko društvo „Bujanovac“ se zahvaljuje pre svega Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centru za socijalni rad u Bujanovcu, Opštini Bujanovac, svim učesnicama i učesnicima na projektu, Kompaniji „YUMCO“ A.D. Vranje, Fabrici mineralne vode i sokova „BIVODA“ A.D, Fotokopirnici „Everest“ u Bujanovcu, Fotokopirnici „Kurjak Copy“ u Vranju, Robnoj kući „Rinor“ u Bujanovcu, Redakciji Regionalne Radiotelevizije Vranje u Bujanovcu, Revizorskoj agenciji „KRESTON MDM Revizija“ d.o.o. iz Beograda kao i Javnom glasilu EKO NEC iz Kragujevca na saradnji prilikom realizacije ovog projekta.
Snežana Milošević, M.Sc, predsednica Ekološkog društva „Bujanovac“

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak o pokretanju Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode u periodu od 19. marta do 7. aprila ove godine.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode možete pogledati ovde.


Odredbe zakona o zaštiti prirode koje se menjaju i dopunjuju možete pogledati ovde.


Obrazloženje zašto se pristupilo Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode možete pogledati ovde.

Program Javne rasprave možete pogledati ovde.

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Troškovi za zaštitu životne sredine predstavljaju zbir investicija i tekućih izdataka za preduzimanje aktivnosti povezanih sa zaštitom životne sredine.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Investicije za zaštitu životne sredine obuhvataju ulaganja koja se odnose na aktivnosti zaštite životne sredine (metode, tehnologije, procese, opremu i njihove delove i sl.), radi sakupljanja, tretmana, praćenja i kontrole, smanjenja, sprečavanja ili uklanjanja zagađenja ili bilo koje druge degradacije životne sredine koja proizlazi iz poslovanja.


Tekući izdaci za zaštitu životne sredine obuhvataju troškove radne snage, izdatke za funkcionisanje i održavanje opreme za zaštitu životne sredine i plaćanja trećim licima za usluge za zaštitu životne sredine, radi sprečavanja, smanjenja, tretmana ili uklanjanja zagađenja ili bilo koje druge degradacije životne sredine koja proizlazi iz aktivnosti poslovanja.

Publikacija „Eko bilten 2019“ donosi da se podaci prikupljaju za različite oblasti zaštite životne sredine, u skladu sa evropskom klasifikacijom aktivnosti zaštite životne sredine (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure, CEPA 2000).

Kod nas u Srbiji podaci o investicijama za zaštitu životne sredine, tekućim izdacima i prihodima od aktivnosti povezanih sa zaštitom životne sredine prikupljaju se istraživanjem „Godišnji izveštaj o investicijama u osnovne fondove“, a koriste se i drugi izvori podataka, kao što su: podaci nacionalnih računa, podaci iz finansijskih izveštaja, rezultati istraživanja „Strukture rashoda i prihoda poslovanja pravnih lica i preduzetnika“, podaci o broju zaposlenih i podaci istraživanja „Godišnji izveštaj o istraživanju i razvoju“.

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za navodnjavanje je u 2020. godini ukupno zahvaćeno 69 113 hiljada metara kubnih vode, što je za 2,1 odsto više nego u 2019. godini.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca


Najviše vode crpelo se iz vodotokova 93,2 odsto, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.


Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem se navodnjavalo 92,5 posto površine, kapanjem 7,3 odsto površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,2 procenta površine.


Tokom 2020. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 52 441 hektar poljoprivrednih površina, što je za 11,9 odsto više nego u prethodnoj godini.


Oranice i bašte (sa 91,7 posto) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 5 procenata) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 3,3 odsto).


Istraživanjem o navodnjavanju obuhvaćeni su poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje.

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca

Upućujemo apel svim građanima Crne Gore da se suzdrže od kupovine ribe iz Skadarskog jezera za vreme zabrana, jer je to najbolji način da se zaštiti riblji fond i očuva biodiverzitet ovog zaštićenog područja.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Od 15. marta do 15. maja u Nacionalnom parku Skadarsko jezero na snazi je ribolovni zabran, koji se odnosi na ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje.


Početak ovogodišnjeg zabrana bio je razlog da, i ove godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore pokrene kampanju „Stop krivolovu“.
Cilj kampanje je zaštita ribljeg fonda upravo u vreme kada se riba mresti i kada je najranjivija, kako bi se njena populacija obnovila.

Kampanjom koju sprovodimo želimo da sprečimo nelegalan ribolov, suzbijemo nelegalnu prodaju ribe i podignemo svest građana o značaju zaštite ribljih populacija za vreme mresta.

EKONEC klub čitalaca


U saradnji sa „Tržnicama i pijacama‟ d.o.o. Podgorica na ulazima u tržnice, pijace i ribarnice koje se nalaze u sklopu ovih objekata u Glavnom gradu, biće postavljeni posteri edukativno-informativnog karaktera, kojima se obaveštava javnost da kupovinom ribe iz Skadarskog jezera u vreme zabrana indirektno pomažu krivolov.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore borbu protiv krivolova smatra jednim od ključnih prioriteta – odlučni smo u namjeri da, svim raspoloživim sredstvima, očuvamo biodiverzitet Skadarskog jezera i zaštitimo našu zajedničku prirodnu baštinu.
Za uspeh u toj borbi neophodna nam je podrška javnosti.

Kontakt telefon Komunalne policije na koji možete prijaviti nelegalnu prodaju jezerske ribe: 067 002 005. Kontakt telefon Službe zaštite NP Skadarsko jezero na koji možete prijaviti nelegalni ribolov: 067 344 496.
Izvor: Saopštenje JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Milisav Pajević

EKONEC klub čitalaca